Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o dopełnieniu obowiązku rozliczenia się z budżetem w zakresie podatku dochodowego z tytułu dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób uzyskujących dochody w kraju i będących przedsiębiorcami, pracownikami, zleceniobiorcami, czy też emerytami i rencistami, którzy oprócz emerytur i rent osiągnęli inne jeszcze dochody opodatkowane, bądź chcieliby skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń podatkowych.

 

Zeznania podatkowe za 2022 rok można składać od 15 lutego 2023 r. do 02 maja 2023 r., z uwagi na fakt, że zasadniczy termin wynikający z przepisów, czyli 30 kwietnia w tym roku przypada w niedzielę.

Uzupełniająco można dodać, że od tego roku zrównane zostały terminy składania zeznań PIT – w tym również przez przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych składających PIT-28 i PIT-28S, składane dotychczas do końca lutego.

 

Szczególnie zachęcamy do złożenia zeznania w formie elektronicznej. Rozwiązanie to jest prostsze, szybsze i w dużej mierze eliminuje ryzyko błędów. Dodatkowo w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku, taka forma rozliczenia daje przywilej krótszego terminu zwrotu tej kwoty, który w takim przypadku wyniesie maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy, jak miałoby to miejsce w sytuacji nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania w formie papierowej.

 

Co ważne, już kolejny rok z rzędu podatnicy mają też możliwość skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego rozliczenia PIT, udostępnionego przez KAS w serwisie e-Urząd Skarbowy, do którego można się zalogować na stronie www.podatki.gov.pl

Oprócz usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest też ponad 20 innych usług, m.in. e-korespondencja z urzędem, pobieranie elektronicznych zaświadczeń, sprawdzanie statusu zwrotu PIT i VAT, sprawdzenie i opłacenie mandatów karnych, a także usługi dla przedsiębiorców (e-mikrofirma), notariuszy czy komorników. Do skorzystania z e-Urzędu Skarbowego zachęca proste logowanie, m.in. poprzez konto Epuap, aplikację mObywatel lub dane podatkowe. Należy jednak pamiętać, że logując się danymi podatkowymi mamy dostęp wyłącznie do usługi Twój e-PIT, bez innych funkcjonalności e-US.

 

Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie według skali podatkowej. Obecnie, dla potrzeb rozliczenia dochodów z całego 2022 roku., obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 12% i 32%, progiem dochodu 120 000 zł oraz roczną kwotą zmniejszającą podatek 3 600 zł.

 

Z wynikającej ze skali podatkowej kwoty wolnej podatnicy mogą korzystać w trakcie roku poprzez złożenie pracodawcy (zleceniodawcy) formularza PIT-2, a co ważne, z początkiem 2023 roku poszerzyła się grupa podatników, którzy mogą dokonać jego złożenia. Teraz formularz PIT-2 składać mogą bowiem zarówno zatrudnieni na etacie, jak i zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, menadżerowie na kontraktach oraz osoby odbywające praktykę absolwencką lub staż uczniowski.

Sam formularz PIT-2 został znacznie zmodyfikowany i umożliwia osobom zatrudnionym korzystać w takcie roku podatkowego z innych zwolnień przewidzianych w podatku dochodowym, jak ulga dla pracującym emerytów, czy dla rodzin 4+.

 

Rok 2022, którego rozliczenie aktualnie będzie dotyczyć, jest szczególny dla podatku dochodowego od osób fizycznych. W podatku tym wprowadzono  szereg zmian, szczególnie wynikających z uregulowań potocznie określanych jako Polski Ład, zmodyfikowanych następnie zmianami w ramach tzw. Niskich Podatków. Te ostatnie uchyliły m.in. ulgę dla klasy średniej, która dla przypomnienia, przysługiwała przede wszystkim osobom, których roczny przychód z pracy na etacie, czy roczny dochód z działalności gospodarczej mieścił się w rocznym przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

W ślad za likwidacją tej ulgi, wprowadzono mechanizm zabezpieczenia interesu podatników dla których zmiana ta okazałaby się niekorzystna, polegający na obliczeniu tzw. hipotetycznego podatku dochodowego. Osoby których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się  korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy w podatku. Co ważne nie trzeba samodzielnie obliczać różnicy ani ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia – Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za podatników.

 

Jak co roku będzie można wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego, które teraz będą mogły otrzymać wyższe kwoty. Aktualnie istnieje bowiem możliwość przekazania na ich rzecz już nie 1% a 1,5% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.

Warto również przypomnieć, że działa mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Przy braku takich zeznań, wskazane osoby mają jeszcze jedną możliwość przekazania 1,5% bez składania zeznania PIT-37. Mianowicie mogą złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia formularz PIT-OP, w którym wskażą numer KRS Organiza­cji Pożytku Publicznego (OPP), którą chcą wspomóc swoim 1,5%.

 

Na koniec przypominamy o ewentualnej konieczności aktualizacji danych rejestracyjnych zgłoszonych w urzędzie skarbowym, w szczególności adresów, czy numerów rachunków bankowych, co nabiera szczególnego znaczenia u osób oczekujących na otrzymanie nadpłaty podatkowej.

W przypadku wystąpienia w zeznaniu podatkowym kwoty do zapłaty, zobowiązanie to należy z kolei uregulować poprzez wpłatę na indywidualny dla każdego podatnika tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer ten można samodzielnie wygenerować m.in. w portalu podatki.gov.pl albo serwisie e-Urząd Skarbowy. Osoby nieprowadzące działalność gospodarczej wykorzystają w tym celu oczywiście numer PESEL.

 

W razie wątpliwości lub pytań KAS zachęcamy do skorzystania z pomocy:

 

Wizytę w urzędzie skarbowym, obok wskazanej strony internetowej, można uzgodnić również telefonicznie. Umówienie wizyty ma wiele zalet dla podatnika, który może mieć pewność, że trafi do eksperta w danym obszarze i uzyska właściwą informację. Jest to gwarancją szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Rezerwacji można dokonać już na 21 dni przed planowanym terminem wizyty.